Privacyregeln Huisartsen Vrolikstraat

 • Doel
 • Vastlegging van de maatregelen die genomen zijn om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt om gegaan.

 

 • Toepassingsgebied
 • Elke verwerking van gegevens van patiënten die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

 • Uitgangspunten
 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.

 

 • Doeleinden zijn:
 • – Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • – Gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

 • Werkwijze
 • 1) Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
 • 2) Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • – de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • – verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
 • – verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • – verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
 • 3) Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
 • – verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • – verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar, nadat de patiënt toestemming voor informatieverstrekking gegeven heeft, en als deze noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 • – informatie over erfelijke aandoeningen van de patiënt worden alleen verwerkt in het dossier van de betreffende patiënt zelf, tenzij er sprake is van een zwaarwegende medische belang van anderen (bijv. familieplanning) of de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. In beide gevallen zal er altijd eerst overleg met de patiënt plaatsvinden.

 

 • Informatiebeveiligingsafspraken:
 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

 

 • Rechten van de patiënt:
 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt, met uitzondering van persoonlijke notities door de hulpverleners (zoals memo’s).
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.